Komenda Miejska Policji w Jaworznie - Informacje kontaktowe - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji w Jaworznie

E-mail

Telefon
 
Nazwa
47 8525 260 
 
 • WYDZIAŁ PREWENCJI
rd@jaworzno.ka.policja.gov.pl 47 8525 290  
 • WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO
kryminalny@jaworzno.ka.policja.gov.pl 47 8525 230  
 • WYDZIAŁ KRYMINALNY
pg@jaworzno.ka.policja.gov.pl 47 8525 271  
 • WYDZIAŁ DO WALKI 
  Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ
  GOSPODARCZĄ
kadry@jaworzno.ka.policja.gov.pl 47 8525 218  
 • ZESPÓŁ KADR                   I SZKOLENIA
  47 8525 367  
 • Z. DS. NIELETNICH            I PATOLOGII
 teleinformatyka@jaworzno.ka.policja.gov.pl

47 8525 245
( -248, -250 )

 
 • ZESPÓŁ  ŁĄCZNOŚCI       I INFORMATYKI
 

47 8525 363
( -368 )

 
 • ZESPÓŁ                        DS.  WYKROCZEŃ
 finanse@jaworzno.ka.policja.gov.pl

47 8525 220
( -225, -227, )

 
 • ZESPÓŁ FINANSÓW          I ZAOPATRZENIA
 

47 8525 216
( -217, -259 )

 
 • OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH
 

47 618 32 05
( -206, -207 )

 
 • ZESPÓŁ PATROLOWO -
  INTERWENCYJNY
 

47 8525 369

 
 • DOPROWADZENIA
  47 8525 361  
 • PRZEWODNICY PSÓW SŁUŻBOWYCH
  47 8525 339  
 • TECHNICY KRYMINALISTYKI
 

 47 8525 384
( - 385 )

 
 • ZESPÓŁ POSZUKIWAŃ 
  47 8525 258  
 • TELEFON KONTAKT. SPOŁECZEŃSTWA         Z  POLICJĄ 
       

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwana dalej „osobą uprawnioną”, ma możliwość skorzystania z zamieszczonych poniżej rozwiązań.

 

1. Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania wprowadza możliwość skorzystania przez osobę uprawnioną z pomocy udzielanej przez osobę przybraną w kontaktach z organami administracji publicznej. Osobą uprawnioną może być osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie ze względu na zasady określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. jedn. Dz.U. Nr 182, poz.1228).

2. Kontakt z urzędem za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:

3. Skorzystanie z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016) 

W celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego, osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.), co najmniej 3 dni robocze (za wyjątkiem sytuacji nagłych) przed przewidzianym terminem kontaktu kontaktując się z:

Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Organ administracji publicznej udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy petenta w formie dostępnej dla osób uprawnionych na ich wniosek.

Ładowanie odtwarzacza...